Privacy Statement

Bureau Damen en de Heer verwelkomt u op haar website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en in onze producten en diensten. Bureau Damen en de Heer hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt Bureau Damen en de Heer het van belang u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen
Dit privacy statement is onder andere van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van Bureau Damen en de Heer achterlaten. Tijdens een bezoek aan onze website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om het wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u via de website verstrekt aan Bureau Damen en de Heer, worden door ons verwerkt voor allerlei zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de website vragen wij u om gegevens zoals naam, contactgegevens, etc. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. Bureau Damen en de Heer verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u via de website van Bureau Damen en de Heer solliciteert naar een functie, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voorover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere van de tot Bureau Damen en de Heer behorende ondernemingen, voorzover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot uiterlijk tot een half jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien u toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen bewaren zodat wij u op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij uw gegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken door contact op te nemen met de afdeling Personeelszaken, bereikbaar op mailadres info@teheeventcomposer.nl.

Bureau Damen en de Heer bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Bureau Damen en de Heer worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Bureau Damen en de Heer worden verstrekt. Bureau Damen en de Heer bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Bureau Damen en de Heer kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Bureau Damen en de Heer heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Persoonsgegevens kunnen dus alleen door ons verkregen worden doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u documentatie aanvraagt, contactinformatie geeft of – indien van toepassing – een aankoop doet. Wanneer u van ons een dienst heeft afgenomen of aan ons uw e-mailadres heeft verstrekt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten. U kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan de e-mail of door contact op te nemen met info@teheeventcomposer.nl.

Bij elk bezoek aan de Bureau Damen en de Heer website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Bureau Damen en de Heer bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie
Bureau Damen en de Heer zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:
• U hiervoor directe, nadrukkelijke persoonlijke toestemming heeft gegeven;
• Het delen met derden van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Bureau Damen en de Heer gesloten overeenkomst.
• Het delen met derden noodzakelijk is voor het noemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij Bureau Damen en de Heer dan wel bij een aan Bureau Damen en de Heer gelieerde onderneming.
• Bureau Damen en de Heer dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen een verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische
procedures, of
• Bureau Damen en de Heer van oordeel is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

U heeft het recht ons te verzoeken om:
• inzage te geven in uw persoonsgegevens;
• uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
• verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
• uw persoonsgegevens te beperken; en/of
• uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de website kunnen in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden onder andere gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.

U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij u naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.

Indien u wenst te reageren op dit privacy statement of wanneer u van mening bent dat Bureau Damen en de Heer niet in overeenstemming met dit privacy statement handelt, vragen we u contact met Bureau Damen en de Heer op te nemen.

Doordat de privacy- en cookiewetgeving kan worden aangepast, is dit privacy- en cookiestatement mogelijk aan veranderingen onderhevig. Wij adviseren u dan ook dit statement regelmatig te raadplegen. Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar info@damendeheer.nl.